ks
Přejít na obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 Zásady ochrany osobních údajů

 I. Základní ustanovení
 
   
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  SMIPE kovový nábytek s.r.o., IČO: 26926440 se sídlem nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).
 2.  
 3. Kontaktní údaje správce jsou:
 
 
adresa: nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
 
email: smipekovnabytek@smipe-eu.com
 
telefon: +420 602 406 072
 
   
 1. Pro potřeby Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se osobními údaji rozumí jméno a příjmení, akademický titul, název obchodní firmy, IČO (identifikační číslo), DIČ (daňové identifikační číslo), e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa, IP adresa, cookies.
 2.  
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
   
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2.  
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
   
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 
   
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •  
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 •  
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 
   
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 
   
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •  
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 
   
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
   
 1. Správce uchovává osobní údaje
 
   
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 •  
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 
   
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
   
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 
   
 • podílející se na dodání zboží/ služeb/ realizaci plateb na základě smlouvy,
 •  
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 •  
 • zajišťující marketingové služby.
 
   
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
 
VI. Vaše práva
 
   
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 
   
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •  
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •  
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •  
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •  
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •  
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto Zásad.
 
   
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
   
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2.  
 3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména.
 4.  
 5. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 6.  
 7. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
   
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2.  
 3. S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4.  
 5. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 
 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 19.11. 2020.


telefonické
objednávky:

infolinka
602 406 072

zboží si můžete objednat
telefonicky, e-mailem
nebo online


doprava a vynáška
v ČR zdarma


Návrat na obsah