ks
Přejít na obsah

Obchodní podmínky společnosti
SMIPE kovový nábytek s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


1. Obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností SMIPE kovový nábytek s.r.o., nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav, IČO: 26926440, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45444., DIČ: CZ26926440 (dále jen prodávající), uzavřené prostřednictvím elektronického obchodního domu www.smipe.eu, www.smipe-eu.com, www.kartoteka.eu
(dále jen obchod).

2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného elektronického formuláře na internetové stránce prodávajícího a/ nebo ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a/ nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkovou cenu objednávky (dále jen "objednávka").

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím obchodu, který provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

4. Obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před obchodními podmínkami.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy


1. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění nebo poskytnutí všech údajů a požadovaných náležitostí prodávajícímu při realizaci objednávky kupujícím.

2. Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě strany.

3. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím.

4. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v obchodě jsou uváděny včetně DPH. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

5. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/ nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, prodávající považuje objednávku za neplatnou.

7. Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, objednávka se v takovém případě řídí touto smlouvou, pokud to podmínky elektronického obchodu dovolují.

8. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání (po 24 hodinové době prodávající začne objednávku vyřizovat). Kupující může objednávku stornovat e-mailem na adrese smipekovnabytek@smipe-eu.com
, příp. telefonicky na čísle 519 322 187. Při zrušení objednávky je třeba uvést Vaše jméno, e-mail , číslo resp. datum objednávky a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky související se stornem objednávky.

9. Prodávající má právo zrušit objednávku, jestliže z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky a/ nebo e-mailem.

10. Pokud kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 15 dnů ode dne zrušení objednávky bezhotovostním převodem na jím určený bankovní účet, pokud se spolu prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

11. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


III. Rozpor s kupní smlouvou


1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

2. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


IV. Odstoupení od smlouvy


1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na bankovní účet určený kupujícím.

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem, který tuto možnost nezmiňuje.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu. Toto ustanovení zákona tedy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Jestliže kupující zboží (včetně jeho příslušenství) poškodí, prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody v souladu s platnými právními předpisy.

3. Kupující uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu SMIPE kovový nábytek s.r.o., nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav nebo na adresu elektronické pošty smipekovnabytek@smipe-eu.com
.

4. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany všechny vzájemně přijatá plnění. Zboží může být vráceno pouze po předchozí dohodě s prodávajícím a to:
- nepoužívaný
- nepoškozený
- kompletní (včetně příbalového letáku, návodu k použití apod.)
- spolu s dokladem o koupi
- podle možnosti v původním obalu.
Po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím si prodávající převezme na adrese dodání zboží na vrácení.
Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá, ani zboží zasíláno poštou nebo jinou přepravní společností, ani zboží doručeno osobně na adresu provozovny prodávajícího.

5. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží bankovním převodem na kupujícím určený bankovní účet, a to nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné, náklady na vrácení zboží hradí kupující ve výši 1600 Kč s DPH.
Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

7. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a vrátí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je používáno, poškozené nebo neúplné, prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody v souladu s platnými právními předpisy.

8. Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel nemá, v případě smluv:

- na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.


V. Dodací podmínky a termíny


1. Zboží se dopravuje na místo dodání uvedeného kupujícím v objednávce. Jako místo dodání zboží může být sjednána výlučně adresa na území České republiky. Zboží bude dodáno prodávajícím vlastními dopravními prostředky nebo s využitím služeb třetích subjektů. Dopravu na adresu dodání platí prodávající. Jiný způsob dodání zboží je vyloučen, např. osobní odběr apod., pokud se spolu prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

2. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky zboží v plné výši.

4. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době (tj. zpravidla do 1-9 týdnů) po přijetí objednávky. Tato dodací lhůta je ovlivněna dobou dodání vstupních materiálů a trváním výrobního cyklu zboží. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší po zvláštním dohodnutí obou stran. Nedodání zboží do určeného termínu opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující se zavazuje před převzetím zboží zkontrolovat celistvost balení zboží. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít/ odmítnout, pokud zjistí, že:
a) obal zboží je vážně poškozen a lze předpokládat, že došlo i k poškození vnitřního obsahu nebo
b) zboží ačkoliv zabalený zjevně neodpovídá předmětu kupní smlouvy a za podmínky, že uvede důvody odmítnutí do dodacího listu.
Jestliže kupující zboží převzal, reklamace vad zboží se řídí postupem podle článku VII.
Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s doručením zboží, a to ve výši 3025 Kč s 21% DPH.

VI. Kupní cena a platební podmínky


1. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí ve smyslu podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího nebo do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

2. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky (zálohovou fakturou), pokud se prodávající a kupující nedohodnou příhodným způsobem jinak. Pokud kupující realizoval objednávku u prodávajícího minimálně třikrát a splnil všechny své závazky vůči prodávajícímu řádně ve lhůtě splatnosti, je oprávněn nepožadovat platbu předem, ale po dodání zboží na fakturu se lhůtou splatnosti 14 dní.
V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad - Zálohová faktura. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

3. Kupní cena je splatná v termínu uvedeném na zálohové faktuře nebo v případě platby po dodání zboží v termínu uvedeném na faktuře.

4. V případě odmítnutí zaplatit objednávku předem, prodávající považuje objednávku za neplatnou.

5. Ceny na internetovém obchodě www.smipe.eu
, www.smipe-eu.com, www.kartoteka.eu a v produktovém katalogu společnosti SMIPE kovový nábytek s.r.o. se mohou lišit.

6. Kupující může uskutečnit úhradu kupní ceny výlučně převodem na bankovní účet prodávajícího. Na úhradu nelze použít jakékoliv poukázky nebo šeky vydané prodávajícím, či jiným právním subjektům, ani hotovost, platební kartu prostřednictvím internetu nebo při osobním převzetí zboží.

VII. Reklamační řád, záruka, doklady


1. Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny příslušné doklady, které se ke zboží vztahují, to znamená: Fakturu - daňový doklad a dodací list prodávajícího. Při uplatňování reklamace se kupující zavazuje předložit prodávajícímu doklad o koupi - fakturu, která je zároveň záručním listem.

2. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v Dodacím listu. Pokud to není v Dodacím listu uvedeno, tak minimální záruka je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. Prodávající odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví při převzetí zboží a během záruční doby způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nepřiměřeným zacházením, použitím zboží, na závady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením a opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události (vodou, ohněm, bleskem), živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím nebo výrobcem zboží zmocněna.

6. Kupující může uplatnit svou reklamaci písemně na adrese SMIPE kovový nábytek s.r.o., nám. T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav, emailem na adrese smipekovnabytek@smipe-eu.com
nebo telefonicky na čísle 519 322 187.

7. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době.

VIII. Slevy, minimální hodnota nákupu


1. Prodávající na základě své obchodní strategie přiděluje slevy, které nejsou ze strany kupujícího nárokovatelné, pokud nejsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v den objednávky.

2. Minimální hodnota nákupu v obchodě je 1452 Kč s 21% DPH.

IX. Ochrana osobních údajů


Informace o ochraně osobních údajů naleznete na internetových stránkách v sekci Vše o nákupu/ Zásady ochrany osobních údajů.


X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného elektronického formuláře na internetové stránce prodávajícího a/ nebo ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a/ nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, bez výhrad s nimi souhlasí a akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání této objednávky.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Případné spory mezi stranami, které nebudou řešitelné vzájemnou dohodou obou stran, rozhodne příslušný soud.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.09.2019.


telefonické
objednávky:

infolinka
602 406 072

zboží si můžete objednat
telefonicky, e-mailem
nebo online


doprava a vynáška
v ČR zdarma


Návrat na obsah